Dịch vụ

DỊCH VỤ  » Chuyển giao công nghệ  » Chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm tạo ozon
Chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm tạo ozon

Ozone không tồn tại hoặc bị tích tụ trong sản phẩm.

Ozone được phát ra bởi máy phát và định lượng vào nước hoặc không khí tự động.

Ozone không gây ảnh hưởng tới cân bằng pH của nước, giảm thiểu khả năng điều chỉnh pH.

Ozone làm giảm tổng lượng chất rắn hoà tan nên không phải thay nước thường xuyên trong các bể.

» Các dịch vụ thương mại liên quan